Privacy Policy

UitgeverijPlus B.V.

Privacyreglement UitgeverijPlus (hierna: “UP”) voor het product Adviestoetsen. 

In dit Privacyreglement wordt beschreven hoe UP met de persoonsgegevens van de gebruikers van Adviestoetsen omgaat. Adviestoetsen bestaat uit content en wordt via de applicaties TestFox en RTTI-online aan de gebruikers aangeboden.

UP stelt aan Onderwijsinstellingen Adviestoetsen ter beschikking waarbij de Onderwijsinstelling bepaalt op welke wijze zij en haar gebruikers gegevens in Adviestoets verwerken. De Onderwijsinstelling is daarmee de verantwoordelijke voor de verwerking van de (persoons)gegevens.

Iedere betrokkene heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft, dient contact te worden opgenomen met de desbetreffende Onderwijsinstelling. De Onderwijsinstelling is namelijk verantwoordelijk met betrekking tot de verwerking van de gegevens. RO kan niet zonder schriftelijk instructies van de Onderwijsinstelling een verzoek als voornoemd in behandeling nemen.

Buiten de door de onderwijsinstelling geactiveerde koppeling(en) tussen Adviestoetsen (en TestFox en RTTI-online) en een derde partij, zal UP de persoonsgegevens niet aan derden doorgeven.

UP beheert persoonsgegevens in opdracht van de desbetreffende Onderwijsinstelling. UP komt met de Onderwijsinstellingen overeen dat de persoonsgegevens worden verwijderd binnen 4 maanden nadat de leerling de Onderwijsinstelling verlaat.

De applicaties waar Adviestoetsen mee werken zoals TestFox en RTTI-online wordt gehost op een server die zich bevindt in een beveiligd datacentrum in Nederland. De server valt onder het ISO27001 beveiligingsniveau.

UP heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

UP behoudt zich het recht voor dit reglement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. UP adviseert dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.